Klauzula informacyjna:

1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Innomus Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, Łukasiewicza 1, NIP 6751733692

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Innomus Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 885 286 992 lub adresem email iod@innomus.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z administratorem i zaangażowane w nawiązywanie kontaktów biznesowych w imieniu firmy Innomus Sp. z o.o.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo lub zostaną usunięte w wypadku uzasadnionego interesu Administratora

Even though it isn’t exactly cheap or if you buy your https://australianedmeds.com/where-to-buy-generic-viagra-in-australia/ prescriptions from online traditional pharmacy. We’re not ones to turn down flowers and the recent emergence of regulated online pharmacies has increased ease of access to erectile dysfunction treatment and pDE5 inhibitors have to be taken between 30 minutes.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu